Reglement

Intern reglement ‘Seizoen 2022-2023’

Algemeen

 1. Uren Kom enkel turnen op het uur waarop je ingeschreven bent.

2. Begin en einde van de les Zorg ervoor dat je altijd tijdig in de les bent! Op die manier wordt er geen tijd verloren. Kinderen moeten na de les direct afgehaald worden. De lesgevers geven aansluitend les, waardoor zij geen oogje in het zeil kunnen houden na de les. Het is ook aangewezen uw kind(eren) in de zaal af te halen, aangezien er in de hal of op de parking geen toezicht is. Er is een aangegeven plaats in de zaal waar ouders mogen wachten.

3. Leswisseling Bij het wisselen van groepen mag er geen gebruik gemaakt worden van de toestellen.

4. Trainingen Tijdens de les vragen we de ouders de turnzaal te verlaten. Wij vragen ook dat broers/zussen van de leden niet blijven rondlopen in de turnzaal. De club draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze kinderen.
Er worden enkel oefeningen geturnd die opgelegd zijn door de trainers.

5. Kom regelmatig Als je vooruitgang wil boeken, is het belangrijk om regelmatig te komen. Zeker in de periodes van de wedstrijden of het jaarlijkse turnfeest is je aanwezigheid zeer belangrijk. Als je niet (op tijd) kan komen, waarschuw dan steeds je trainer (voornamelijk de competitieve groepen).

6. Wees op tijd Zorg ervoor dat je goed op tijd komt, d.w.z. 5 tot 10 minuten voor aanvang van de les.

7. Kledij Draag sportieve, gemakkelijke kleren. Een turnpak is niet verplicht. Lange haren zijn netjes samengebonden in een staar, vlecht et cetera.

8. Geen schoenen in de zaal In de sporthal zijn enkel turnpantoffels of sportschoenen toegestaan.

9. Juwelen Draag geen juwelen tijdens de turnles.

10. Verloren voorwerpen /waardevolle spullen Let erop dat je geen kleren laat rondslingeren. Verloren voorwerpen worden verzameld in de turnzaal. Breng ook geen waardevolle spullen mee naar de turnzaal. De club is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging van waardevolle spullen.

11. Materiaal Behandel al het materiaal met respect.

12. Eten en drinken. Het is niet toegestaan te eten en te drinken in de turnzaal.

13. Afval Laat na de les geen afval in de zaal of kleedkamer liggen. Werp lege flesjes in de vuilnisbak, laat de kleedkamer proper achter.

14. Gedrag gedraag je altijd netjes tijdens de turnles. Kinderen die de les verstoren, mogen door de trainers op de bank gezet worden. of voor meerdere trainingen schrappen, indien ZEER ERG, zelfs uit de club zetten. Dit gebeurt dan wel in samenspraak met het bestuur.

15. Kleedkamer Hij gedraagt zich in de kleedkamer, zowel voor als na de training of wedstrijd en blijft niet langer in de kleedkamer dan strikt noodzakelijk. Er zijn kleedkamers voorzien voor zowel jongens als voor meisjes. Tot de leeftijd van 7 jaar mogen gymnasten begeleid worden.

16. Ongevallen Als een kind zich ernstig kwetst, worden de ouders verwittigd. U kan de ongevallenformulier terugvinden op onze website, net zoals de verzekeringspolis.

 

Inschrijvingen en lidgeld

 

17. Lidmaatschap Zorg ervoor dat je ingeschreven bent, want niet ingeschreven = niet verzekerd. De inschrijving verloopt online via onze website. OPGELET: bij achterstallige betalingen wordt de hernieuwing van het lidmaatschap geweigerd. Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden te weigeren bij niet-betaling van het lidgeld.

18. Lidgeld Lidgelden worden enkel terugbetaald als er sprake is van overmacht. Voorbeelden van overmacht: ziekte, verhuis, echtscheiding… Elk voorval wordt besproken op de Raad van Bestuur.

19. Inschrijving De inschrijvingen gebeuren via ons online inschrijvingsplatform te vinden op onze website. Vol = vol.

20. Bestaande leden krijgen de kans om zich eerder in te schrijven.

21. Vakanties Er worden geen lessen gegeven tijdens schoolvakanties. Let op! De zaterdag voor de start van de vakantie wordt hier niet in meegerekend. (Uitgezonderd voor de wedstrijdgroepen.)

22. Lessenreeks De lessen starten vanaf 1 september en lopen tot 9 juni voor de recreatieve groepen. Voor de competitieve groepen eindigen de lessen op 30 juni.

 

 Wedstrijdgymnasten

 

23. Aanwezigheid De gymnast(e) is elke training aanwezig. Bij afwezigheid zal de train(st)er op de hoogte gebracht worden en geeft men een grondige reden door. De afwezigheden worden bijgehouden voor het evaluatiesysteem.

24. Ongeldige afwezigheid Indien hij/zij regelmatig trainingen mist zonder gegronde reden (ziekte, examens, overlijden binnen de familie), kan de trainer vragen aan de verantwoordelijke van de wedstrijdgroepen dat hij/zij uit de wedstrijdgroep gezet wordt.

25. Trainen Wedstrijdgymnasten mogen niet in een andere club gaan turnen zonder medeweten van het bestuur en de trainers.

26. Wedstrijden Er wordt deelgenomen aan de wedstrijd in de daarvoor voorziene Er wordt per groep ook een minimum aantal wedstrijden opgelegd.

27. Afwezigheid wedstrijden Bij inschrijving aan wedstrijden dient bij niet deelname een doktersattest voorgelegd te worden. Zo niet betaalt de gymnast de boete. Dit attest moet zo spoedig mogelijk aan de club bezorgd worden.

28. Geplande afwezigheid bij een wedstrijd Geplande afwezigheden moeten minstens 3 weken op voorhand gemeld worden. Bij afwezigheid op een wedstrijd zonder verwittiging (behalve bij ziekte) betaalt het lid het inschrijvingsgeld van de wedstrijd en de boete aan de club terug.

29. Evaluatie Het team van trainers bepaalt jaarlijks in hoeverre elke gymnast aan de gestelde criteria voldoet om verdere training te genieten binnen de wedstrijdgroepen. De ouders hebben hierover geen inspraak. Er zullen telkens twee evaluatiemoment ingepland worden. De eerste zal plaatsvinden in de periode december-januari en een tweede evaluatie in juni.

30. Attitude Van gymnasten in de selectiegroepen wordt veel inzet, doorzettingsvermogen en zelfstandig trainen verwacht.

Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit de groep.